BESTUUR
ARTIKEL 1
Het bestuur is met inachtneming van statuten en reglement gemachtigd in alle handelingen de vereniging te vertegenwoordigen, het behartigt de belangen van de vereniging en doet aan de leden voorstellen, die het in het belang van de vereniging acht. Het vergadert zo vaak het dit nodig oordeelt, bij welke vergadering de dirigent of een commissie kan worden uitgenodigd.

ARTIKEL 2
Indien een bestuurslid tussentijds wenst af te treden, zal zijn / haar functie worden waargenomen door een plaatsvervanger tot de eerstvolgende ledenvergadering.

ARTIKEL 3
De voorzitter of diens plaatsvervanger leidt de vergaderingen, handhaaft de orde tijdens die vergaderingen, de uitvoeringen of gezellige bijeenkomsten. Hij/zij regelt de werkzaamheden, door het bestuur in zijn vergaderingen besproken en bepaald, kondigt de uitslag van de stemmingen aan en zorgt voor stipte navolging van de in het huishoudelijke reglement vervatte bepalingen. Hij/zij heeft het recht, indien iemand door hem/haar op de vergadering tot de orde wordt geroepen en daaraan ook niet bij herhaald verzoek voldoet, deze persoon in overleg met het bestuur voorlopig te schorsen en zal hem in dat geval verzoeken zich uit de vergadering te verwijderen. Daarna zal de voorzitter wederom met het bestuur in overleg treden over verder te nemen maatregelen. Hij/zij kan de vergadering schorsen, indien hem/haar dat in het belang van de vereniging wenselijk voorkomt.

ARTIKEL 4
De secretaris of diens plaatsvervanger is belast met het bijhouden van de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, zomede met de correspondentie van de vereniging. Hij/zij is verantwoordelijk voor al hetgeen hij/zij van de vereniging onder zijn/haar berusting heeft.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het jaarverslag van de vereniging en draagt zorg voor het ledenbestand van de vereniging.

ARTIKEL 5
De penningmeester of diens plaatsvervanger is belast met het financieel beheer van de vereniging onder toezicht van het bestuur. Hij/zij doet alle uitgaven, hem/haar door het bestuur of algemene ledenvergadering opgedragen, tekent de kwitanties voor alle geldelijke ontvangsten en doet geen betalingen zonder goedkeuring van de voorzitter en de secretaris. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering legt hij/zij rekening en verantwoording af van zijn/haar gehouden beheer. De rekening en verantwoording wordt door een in een algemene ledenvergadering, aan de bedoelde jaarvergadering voorafgaand, benoemde commissie van 2 leden onderzocht en bij akkoordbevinding ondertekend. In deze commissie mag geen bestuurslid zitting hebben. De commissie is verplicht binnen 7 dagen voorafgaand aan de jaarvergadering de controlering te doen geschieden, zij zal zich dan overtuigen, dat de vereiste gelden aanwezig zijn en doet verslag op de jaarvergadering.
Ingeval de kas en boeken niet in orde worden bevonden, geeft de commissie daarvan binnen 24 uur, nadat het onderzoek heeft plaats gevonden, kennis aan het bestuur.
De penningmeester is verplicht bij een eventueel kastekort, dat door zijn of haar handelen of nalaten en/of zonder gegronde reden is ontstaan, het ontbrekende onmiddellijk aan te zuiveren.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.

ARTIKEL 6
De bestuursleden worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Ieder jaar treedt één van de bestuursleden af volgens het onderstaande schema.
Het bestuur treedt als volgt af:
In de even jaren, waarbij de voorzitter en de penningmeester niet in het zelfde jaar mogen aftreden:
a. De voorzitter
b. De penningmeester)
In de oneven jaren, waarbij de bibliothecaris en het algemeen bestuurslid niet in hetzelfde jaar als de secretaris mogen aftreden.
a. De secretaris
b. De bibliothecaris
c. Het algemeen bestuurslid

ARTIKEL 7
De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.
Familieleden van de eerste graad mogen niet gelijktijdig in het bestuur zitting hebben.

COMMISSIES EN FUNCTIES
ARTIKEL 8
Het bestuur benoemt één der leden als koormeester. De koormeester zorgt voor een goede en vlotte opkomst van het koor bij een optreden en/of uitvoering. De leden moeten de aanwijzingen van de koormeester opvolgen. Tijdens de repetitieavonden zorgt de koormeester voor een tijdige aanvang na de pauze.
Binnen iedere stemsoort wordt een contactpersoon aangewezen, die de nieuwe leden bijstaat.

ARTIKEL 9
De repetities moeten door alle leden worden bezocht, tenzij de dirigent en/of het bestuur anders beslist/beslissen. De leden hebben zich op de repetities en uitvoeringen naar de aanwijzingen van de dirigent te gedragen. Op voorstel van de dirigent kunnen leden bij herhaaldelijk niet nakomen van hun verplichtingen van medewerking aan uitvoeringen worden uitgesloten.

ARTIKEL 10
Klachten betreffende het bestuur en/of de dirigent moeten, schriftelijk, op naam gesteld en ondertekend, bij het bestuur worden ingediend, dat zonder aanzien des persoons zal beslissen.

ARTIKEL 11
Op uitnodiging van het bestuur woont de dirigent de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen bij. Hij heeft een adviserende stem.

KLEDING
ARTIKEL 12
Kosten van eventuele kleding voor een uitvoering etc. komen voor rekening van de leden en kunnen op geen enkele wijze op de vereniging worden verhaald. Een kledingcommissie is verantwoordelijk voor de kleding van de koorleden.
Nieuwe leden zullen in overleg met en op aanwijzing van de kledingcommissie worden gekleed. De kledingcommissie bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan één bestuurslid. Jaarlijks op de algemene ledenvergadering doet de kledingcommissie verslag van haar activiteiten en geeft zij (indien nodig) verantwoording over de gedane uitgaven.

PUBLIC RELATIONS
ARTIKEL 13
Het bestuur stelt voor concerten en de organisatie van grootschalige projecten een Public Relations Commissie (PR) samen. De PR bestaat minimaal uit 5 personen en in deze commissie heeft een bestuurslid zitting als adviseur. De PR organiseert in samenwerking met het bestuur en de dirigent de hiervoor genoemde evenementen. Als voor evenementen een bijdrage van de leden noodzakelijk is, wordt de hoogte hiervan in samenspraak met het bestuur vastgesteld. Jaarlijks op de algemene ledenvergadering doet de PR verslag van haar activiteiten en legt zij verantwoording af over de gedane uitgaven. De in artikel 5 genoemde commissie kan ook de financiën van de PR controleren.
De penningmeester van de PR is verplicht bij een eventueel kastekort, dat door zijn of haar handelen of nalaten en/of zonder gegronde reden is ontstaan, het ontbrekende onmiddellijk aan te zuiveren.
Het boekjaar van de PR  loopt van 1 januari tot en met 31 december.

NIEUWE LEDEN
Artikel 14
Nieuwe leden zullen voor maximaal 4 weken als aspirant-lid kunnen worden ingeschreven. Gedurende deze periode heeft een aspirant-lid geen stemrecht en geen betalingsverplichting.
Voor nieuwe leden is in iedere stempartij een contactpersoon aanwezig. Deze contactpersoon heeft geen bestuursfunctie.
In overleg met de dirigent en de koormeester zal het aspirant-lid een plek worden aangewezen in zijn of haar stempartij. In voorkomende gevallen kan de dirigent samen met het aspirant-lid een korte stemsessie houden om de definitieve koorplaats vast te stellen.

MUZIEKCOMMISSIE
Artikel 15
Indien het bestuur het noodzakelijk vindt, stelt het voor de samenstelling van het repertoire een muziekcommissie samen, bestaande uit de dirigent, een bestuurslid, een PR lid, de koormeester (of een vervangend koorlid) en een koorlid.
Voor aanvang van het nieuwe seizoen bespreekt de commissie welke nieuwe muziekstukken moeten worden besteld. De muziekstukken worden door het bestuur besteld.
Als er geen muziekcommissie is, zal de bibliothecaris voor wat betreft muziekstukken het aanspreekpunt zijn voor de koorleden.

VERGADERINGEN
ARTIKEL 16
Op de algemene ledenvergadering zal de maandelijkse contributie zo nodig worden vastgesteld. Ere-
leden en aspirant-leden in de proefperiode betalen geen contributie.
De contributie wordt minimaal maandelijks overgemaakt op de bankrekening van de vereniging.

ARTIKEL 17
Op de algemene ledenvergadering, zal een presentielijst gereed liggen, die door de leden getekend moet worden omaan een stemming te kunnen deelnemen.

ARTIKEL 18
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk met gesloten stembriefjes.
ongeldige stemmen zijn:
a. Stemmen welke de personen niet duidelijk aanduiden.
b. Getekende stembriefjes.
c. Stembriefjes, waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal.

ARTIKEL 19
Wijzigingen in dit reglement kunnen worden aangebracht bij besluit van een algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen, mits 2/3 van de leden op die vergadering aanwezig zijn.
Indien dit aantal niet aanwezig is, zal het besluit tot wijziging eerst dan als aangenomen worden beschouwd, wanneer het op een tweede algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen is goedgekeurd. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet of ingeval van meningsverschil over de interpretatie van daarin voorkomende artikelen beslist het bestuur. Van dergelijke bestuursbesluiten staat beroep open op de algemene ledenvergadering.
Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 6 februari 2012

Het Bestuur van de Christelijke Gemengde Zangvereniging De Lofstem

Voorzitter: J.N. Oskamp

Secretaris: M. A. Kremer – Kramer

Penningmeester: M.E. Kinkel – van der Nagel

Bibliothecaris: C.C. Ket

Algemeen lid: G. Turken – van der Horst